Naujienos

RENGIAMA NAUJA VVG STRATEGIJA

KVIEČIAME VISUS 2023 m. sausio 25 d., 10 val. į Mažeikių miesto vietos veiklos grupės
organizuojamą informacinį renginį, apie planuojamą rengti strategiją, galimas investavimo kryptis ir
jų pritaikomumą konkrečioms problemoms spręsti. Susitikimo vieta – Stoties 18, Mažeikiai.

KODĖL MES? BENDRUOMENIŲ INICIJUOTA VIETOS PLĖTRA (BIVP) – galimybė
patiems kurti savo ateitį

„Bendruomenės inicijuota vietos plėtra“ yra Europos Komisijos vartojama sąvoka, kuria
apibūdinamas tradicinei, principu „iš viršaus į apačią“, grindžiamai plėtros politikai priešingas
požiūris. Įgyvendinant BIVP, iniciatyvos imasi vietos gyventojai, kurie užmezga vietos partnerystės
ryšius, parengia ir įgyvendina integruotos plėtros strategiją. Šia strategija siekiama ne vien atsverti
bendruomenės problemas, bet ir stiprinti jos pačios socialinius, aplinkos bei ekonominius
pranašumus, pasinaudoti jos turtais. Šiuo tikslu partnerių grupei skiriamas ilgalaikis finansavimas ir
ji pati sprendžia, kaip šias lėšas naudoti.
Siekis didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą išlieka labai aktualus ir 2021-
2027 m. finansavimo periode, todėl ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodu
grįstų priemonių svarba taip pat nėra sumažėjusi.
Vietos plėtros strategijas Mažeikių miesto vietos veiklos grupė rengia ir įgyvendina pagal
2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, patvirtintos Europos Komisijos
2022 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2022) 5742 (toliau – 2021–2027 metų investicijų
programa), 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią
įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9
konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir
nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant
aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“.
Visuomenės narių įtraukimas į viešojo valdymo procesus yra demokratinės visuomenės varomoji
jėga, todėl kiekvienoje demokratinėje šalyje šis procesas įvairiais būdais skatinamas. Bendruomenei
dalyvaujant lygiomis teisėmis su kitais partneriais stiprinami ryšiai tarp žmonių, verslo, valdžios
institucijų, didinamas įvairių sektorių interesų grupių tarpusavio pasitikėjimas. Galimybė spręsti
iššūkius perduodama tiems žmonėms, kurie juos patiria, tačiau nesitikima, kad jie tuos iššūkius
išspręs vien savo jėgomis.
Mažeikių miesto vietos veiklos grupė siekia padėti užmegzti ryšius tarp žmonių, įstaigų ir
organizacijų. Kviečiame Mažeikių miesto problemas spręsti ir ateitį kurti kartu!

KVIEČIAME VISUS 2023 m. sausio 25 d., 10 val. į Mažeikių miesto vietos veiklos grupės
organizuojamą informacinį renginį, apie planuojamą rengti strategiją, galimas investavimo kryptis ir
jų pritaikomumą konkrečioms problemoms spręsti. Susitikimo vieta – Stoties 18, Mažeikiai.